طول دوره: ۴۰ ساعت

شهریه:۵۹۰/۰۰۰ تومان

استاد دوره : مهندس کاظمی

کد ملي شناسايي آموزش شغل: ۳۱۱۸۳۰۳۰۰۰۴۰۰۰

سرفصل دوره اتوکد به مراه ضوابط شهرسازی

۱- اجرای نرم افزار Auto CAD و کار با محیط کلی آن

۲- ترسیم موضوعات با تعیین مختصات و زوایا

۳- اجرای دستورات تغییر دید و کنترل صفحه نمایش

۴- مدیریت لایه بندی اجزای نقشه

۵- ترسیم انواع نقشههای ساختمانی با ابزارهای ترسیمی و کمک ترسیمی

۶- اعمال دستورات ویرایشی بر انواع نقشه های ساختمانی

۷- اجرای دستورات گزارشگیری از نقشه ها

۸- ایجاد و احضار بلوک ها

۹- افزودن متن به نقشه ها

۱۰- اندازه گذاری نقشه ها

۱۱- خروجی گرفتن از نقشه ها

۱۲- بكارگيري الزامات عمومي فضاهاي داخلي ساختمان

۱۳- مقررات اختصاصي تصرف ها

۱۴- مقررات مربوط به ارتفاع و سطوح بيروني بنا

۱۵- تخلفات و ضوابط عمومي ساختماني